Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Kontrollutvalgets oppgaver

kontroll

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor. Et utdrag av de siste rapportene finnes på revisors internettsider - les mer.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging. Mer om kontrollutvalgenes oppgaver finner du i forskriften.

Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører. Oversikt over møtene i kontrollutvalget finner du på kommunens nettsider, eller ved å klikke deg inn på "Møteplaner" i menyen til venstre.

   

medlem

Hvem er medlem i kontrollutvalget?

Kommunestyret står fritt til å utpeke medlemmer til kontrollutvalget. Forskriften stiller likevel krav om at kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer, og at minst et av disse skal være medlem av kommunestyret. Medlemmer i kontrollutvalget kan derimot ikke være representert i andre politiske utvalg. Ansatte i kommunen kan heller ikke være medlemmer i kontrollutvalget. Du finner mer om reglene for valg av kontrollutvalg her.

   

saksbeh

Kan kommunen selv forberede sakene for kontrollutvalget?

Etter lovendring med ikrafttredelse 1. januar 2005 skal kontrollutvalget ha en uavhengig administrasjon/sekretariat som verken er knyttet til kommunen selv eller til kommunens revisor. Rogaland Kontrollutvalgssekretariat ivaretar denne funksjonen for i alt 17 kommer i Sør-Rogaland. Sekretariatet har ansvar for at de sakene som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Mer om sekretariatets oppgaver finner du her.

   

klage

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme seg for å gjøre egne undersøkelser.

Kontrollutvalget behandler heller ikke det som i forvaltningsloven kalles for enkeltvedtak, noe som bl.a. betyr at det ikke er klagerett på vedtak som fattes i kontrollutvalget eller andre partsrettigheter knyttet til enkeltvedtak. Kontrollutvalget fatter kun vedtak som angår kommunen. Skal et vedtak være bindende for kommunen (jfr. kontrollutvalgsboka s. 32), må kontrollutvalget fatte en innstilling til kommunestyret om å vedta saken. Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer eller politiske beslutninger som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller som er fattet etter delegert fullmakt.

   

kontakt

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?

Dersom du går inn på internettsidene til din kommune vil du finne navn på medlemmene i kontrollutvalget. Du kan ta skriftlig kontakt med kontrollutvalgets leder eller med sekretariatet. Kontaktinformasjon til sekretariatet finner du her.

   

papirer

Kontrollutvalgets møtepapirer

Innkallinger og protokoller fra kontrollutvalgets møter finnes på kommunens nettsider. Kontrollutvalgets møtepapirer er ikke unntatt offentlighet så sant dette ikke er hjemlet i lov.  Du finner også en oversikt over sakspapirene til kontrollutvalget på vår hovedside. Klikk på "møteinnkallinger og papirer" i menyen til venstre og så på kommunenavnet, så kommer du direkte til kontrollutvalget i din kommunene.

   
 

Åpne møter i kontrollutvalgene

Møtene i kontrollutvalget er åpne, det vil si at alle som ønsker det kan være til stede som tilhørere på møtene. Møtene lukkes dersom det behandles saker der møtene kan lukkes etter bestemmelsene i offentleglova eller andre bestemmelser om lovpålagt taushetsplikt.

 

 

 

 Nyttige linker om kontrollutvalgets arbeid

Linker til nyttige nettsider om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, lovbestemmelser m.m.

Laster...