Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Sekretariatets oppgaver

saksbeh

Vi bistår kontrollutvalgene med å:

• Saksbehandle saker til behandling i kontrollutvalgene
• Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
• Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
• Videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
• Bistå ved valg av revisjonsordning
• Profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver

I tillegg har vi ansvar for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene.

   

møte

Gjennom vårt arbeid ønsker vi å:

• Være en ledende tilbyder av sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i vår region

• Gjennom kontrollutvalgene bidra til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen

   

jus

Kommunelovens forskrift om kontrollutvalg, § 20. Sekretariat :

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som
til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

   
Laster...